This page is available in following languages              

EU 2020 Going Local

- from detached Lisbon and Gothenburg Strategies to a regionalised indigenous EU 2020 

PROGRAM: INTERREG IVC

VODILNI PARTNER: Sörmland regional council, ?vedska

PARTNERJI (14):
 • Sörmland regional council, ?vedska
• Örebro Regional Development Council, ?vedska
• Ministry of Economic Affairs and Enenrgy NRW, Nemèija
• City of Duisburg, Danska
• RRA LUR, Slovenija
• Riga Planning Region, Latvija
• Zemgale Planning Region. Latvija
• Stoke-on-Trent City Council, Velika Britanija
• Municipality of Schaerbeek, Belgija
• Ministry for sustainable development abd infrastructure, Luxemburg
• Province of Gelderland, Nizozemska
• Regio Achterhoek, Nizozemska
• Local Government Yorkshire & Humber, Velika Britanija
• Cartaxo Municipality, Portugalska


ÈASOVNI OKVIR PROJEKTA: 1.10.2010 – 30.9.2012

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mesecev

FINANCIRANJE:
Vrednost celotnega projekta: 1.546.194,62 €
Vrednost projekta za RRA LUR: 122.933,33 €
Od tega:
• 85 % sofinancira EU – 104.493,33 €
• 10 % sofinanciranje SVLR – 12.293,33 €
• 5 % lastna udele?ba – 6.146,67 €

 

OPIS PROJEKTA:
Projekt EU 2020 going local je zasnovan tako, da prispeva k uèinkovitemu izvajanju Lizbonske in Götebor?ke strategije in nove strategije EU 2020 na lokalni in regionalni ravni.

Na podlagi dejstva, da so strategije EU oblikovane in usmerjene na nacionalno raven, mora biti izvajanje prilagojeno raznolikosti evropskih ozemelj kot tudi regionalnim in lokalnim potrebam in okoli?èinam. Zato uspe?no izvajanje EU politik ni mogoèe brez aktivnega sodelovanja vseh vpletenih dele?nikov kot so politiki, javne institucije, upravni organi, razvojne agencije in nenazadnje tudi lokalno prebivalstvo. Tudi strategija EU 2020, ki naj bi pripomogla premagovati  trenutno krizo in ponudila nove re?itve za prihodnost, se osredotoèa na zgodnje vkljuèevanje vseh ustreznih zainteresiranih dele?nikov.

Gledano v celoti, projekt prispeva k zmanj?evanju razlik v razvitosti, saj povezuje manj izku?ene regije na podroèju energije in trajnostnega prometa z bolj izku?enimi.

Partnerstvo se osredotoèa na vsebini "Energija in trajnostni promet", potrebno pa bo upo?tevati tudi uèinke povezane s podnebnimi spremembami in varstvom okolja.

CILJI PROJEKTA:
Splo?ni cilj projekta je, da se izkoristijo izku?nje in dobre prakse v zvezi z vsebinami projekta. Izku?nje in dobre prakse, ki so se izkazale za zelo uspe?ne v eni od partnerskih regij, se bodo prenesle v razvojne programe ostalih partnerjev, na primer programe cilja 1 ali 2. To bo razliènim partnerjem omogoèilo izbolj?anje in posodobitev regionalnih politik (npr. s sprejemom dobrih praks pridobljenih prek partnerstva ali prek novih projektov, ki se bodo zaèeli s pomoèjo akcijskih naèrtov). Da bi dosegli splo?ni cilj se bo projekt osredotoèil na naslednje tri pod cilje:

• Izmenjava dobrih praks vseevropskega partnerstva, da bi raz?irili znanje o dosedanjih izku?njah in poveèali evropsko mre?enje na podroèju energetske uèinkovitosti in trajnostnega prometa.
• Lokalni in regionalni projektni partnerji ter ostali dele?niki bodo natanèno preuèili, kako je mogoèe dobre prakse implementirati v programih, da bi izbolj?ali  regionalno politiko in razvojno naèrtovanje.
• Motiviranje lokalnih in regionalnih politikov, da tesneje sodeluje z EU strategijami na podroèju trajnosti.

PRIÈAKOVANI OUTPUTI NA RAVNI PROJEKTA:
• 12 uspe?no prenesenih dobrih praks
• 5 izbolj?anih regionalnih politik
• 28 zaposlenih s poveèanimi sposobnostmi/znanjem
• 50 regionalnih dele?nikov s poveèanimi sposobnostmi/znanjem
• 10 sprejetih akcijskih naèrtov za prihodnjo implementacijo regionalnih startegij/planov/orodij