This page is available in following languages              

Om EU 2020 Going Local


Interregional projektet INTERREG IVC EU 2020 Going Local är ett EU-finansierat kapitaliseringsprojekt inom temat ’Energi och hållbara transporter’. Under två års tid, och med en omslutning på cirka 1,5 miljoner Euro, arbetar projektet för att bidra till genomförandet av EU:s nya tillväxtstrategi, EU 2020. Syftet är att tillämpa strategin på ett tydligt sätt, både på lokal och regional nivå.

Partnerskapet består av totalt 14 partners från 9 olika länder:
• Regionförbundet Sörmland, Sverige
• Regionförbundet Örebro, Sverige
• Ministry of Economic Affairs, Energy, Building, Housing and Transport of North Rhine-Westphalia, Tyskland
• City of Duisburg, Tyskland
• Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region, Slovenien
• Riga Planning Region, Lettland
• Zemgale Planning Region, Lettland
• Stoke-on-Trent City Council, Storbritannien
• Municipality of Schaerbeek, Belgien
• Ministry for sustainable development and infrastructure, Luxembourg
• Province of Gelderland, Nederländerna
• Regio Achterhoek, Nederländerna
• Local Government Yorkshire and Humber, Storbritannien
• Cartaxo Municipality, Portugal 

Projektets mål
Då projektet är ett kapitaliseringsprojekt ligger fokus i att överföra tidigare lyckade Good Practices genom EUs strukturfonder till andra deltagande partners regionala program. Alla partners utvecklar en egen ’Action Plan’ där det framgår vilka Good Practices de är intresserade av att överföra till sin region. Erfarenhetsutbytet medför att ett gemensamt lärande genom Good Practices från deltagande regioner blir ett verktyg i att nå de uppsatta målen inom EUs nya tillväxtstrategi, EU 2020.

Projektets sammanhang
Idén till projektet har sitt ursprung i förståelsen att en framgångsrik implementation kräver en förankring och aktivt deltagande hos alla involverade parter. Det är välkänt för de deltagande regionerna att det finns en stor utmaning i den vertikala dialogen när det gäller genomföranden av EU-policys. I detta sammanhang har Sörmland en Good Practice som ökar verksamheten på regional och lokal nivå med en bottom-up modell som kommunaktions strategi.
Då majoriteten av partnerskapets regioner är en av de mest tätbefolkade delarna i Europa medför detta att höga halter av koldioxidutsläpp och föroreningar är en stor utmaning för projektets deltagare. Det valda temat ’Energi och hållbara transporter’ har därför en extrem betydelse för projektet.

Projektets genomförande
Arbetet bedrivs dels genom eget arbete på hemmaplan i varje region, men även genom erfarenhetsutbyten som gemensamma workshops och studiebesök i de deltagande parternas regioner. Efter projektets början skapas en samling av inskickade Good Practices inom det valda temat från alla partners. De tillhandahållna Good Practices presenteras på partnermötena och alla partners anger vilket intresse de har för de olika tidigare lyckade projekten. Därefter sker ett fördjupat utbyte i mindre grupper mellan de parter som är intresserade av en specifik modell för överförande. Utbytet är basen för skapandet av en individuell ’Action Plan’, där det framgår vilka Good Practices partners är intresserade av att överföra till sin egen region och under vilken av EUs strukturfonder överförandet ska ske igenom.

EU 2020 Going Local följer en flernivåstyre-strategi genom att bibehålla kommunikation med aktörer från partnerregionerna, så som politiker, offentliga myndigheter och förvaltningar, och andra intressenter både på nationell- och EU-nivå. En politisk styrelse som består av lokala och regionala politiker från partnerregionerna är inblandad i projektet för att garantera politisk uppbackning samt för att underlätta spridning av projektets metoder och resultat.